Blog Post

Read usefull post about our goods

Warhammer 40.000 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

6161

Co je Warhammer 40.000 nebo také Warhammer 40K?

Stolní válečná hra plná miniatur, která je zasazená do fiktivního sci-fi vesmíru. Hra byla vytvořena v roce 1987 a stále se dočkáváme nových a nových edicí.

Jak hra Warhammer 40.000 vypadá?

Hráči si mohou individuálně sestavit a nabarvit miniaturní figurky, které představují futuristické vojáky, monstra, válečná vozidla apod. Tyto figurky jsou seskupovány do komand a armád, které jsou poté postaveny proti ostatním hráčům. Každá jednotka stojí určitý počet bodů, které určují hodnotu figurky. Hráči bojují tak, aby měli přibližně stejný počet jednotek, tudíž každý hráč má k dispozici zhruba stejné množství jednotek, které umístí na bitevní stůl s terénem.

Hráči si pak zvolí scénář, od jednoduchých až po větší střetnutí nebo dokonce bitvy zahrnující mnoho variabilních cílů. Modely jsou fyzicky přesunovány po stole, přičemž vzdálenosti mezi modely hrají ve výsledku boje důležitou roli. Hra je tahová, dílčí výsledky určí tabulky a hody kostkami

Celý sortiment hry Warhammer 40K si můžete prohlédnout ZDE

Základní pravidla hry Warhammer 40.000

Warhammer 40,000 vás staví do role velitele armády mocných bojovníků a válečných strojů uprostřed bitvy o nadvládu nad světem odehrávající se v daleké ponuré budoucnosti. Na těchto stránkách naleznete základní pravidla pro hraní s miniaturami Citadel. Tato pravidla používejte společně s pravidly přibalenými k modelům Warhammer 40,000.

MISE

Než se pustíte do hry Warhammer 40,000, je třeba nejprve vybrat misi. Mise určí, jakým způsobem máte shromáždit své armády, vytvořit bojiště a rozmístit vojsko. Stanoví také, zda se na bitvu vztahují určitá specifická pravidla, a (a to především!) kritéria vítězství. Podrobnosti o misích se dozvíte dále v článku.

ARMÁDA

Každý hráč ve hře Warhammer 40,000 ovládá armádu miniatur Citadel, kterým se říká „modely“. Velikost vaší armády bude záviset na vámi vybrané misi. Vhodným měřítkem k určení velikosti armády je její úroveň síly (power level) – ta je tvořena součtem všech silových stupňů (power rating), jak jsou definované dále, každé jednotky zařazené do armády. Silový stupeň každé jednotky je uveden na její profilové kartě – podrobnosti o silovém stupni se dozvíte v příručce Warhammer 40,000 Core Book a profilové karty jsou detailnější popsány níže. Hra Warhammer 40,000 se hraje s armádami určité síly. Pokud je součet silových stupňů všech modelů vaší i soupeřovy armády, které chcete v bitvě použít, nižší než 15 nebo naopak vyšší než 300, pak budou vaší situaci svým rozsahem lépe vyhovovat hry v režimu Kill Team v prvním případě nebo Apocalypse v případě druhém.

PROFILOVÉ KARTY

V profilových kartách naleznete pravidla pro použití konkrétních jednotek ve vaší armádě. Svou profilovou kartu má každá jednotka. Při hře budete potřebovat profilové karty všech jednotek ve své armádě.

KLÍČOVÁ SLOVA

Všechny profilové karty obsahují klíčová slova, rozdělená na klíčová slova frakcí a ostatní klíčová slova. Klíčová slova frakcí vám poslouží při rozhodování, které modely do své armády zařadit, ale obě kategorie mají jinak v zásadě podobný účel. V textu jsou klíčová slova uvedena speciálním tučným fontem. Na klíčová slova někdy odkazují konkrétní pravidla. Znění specifického pravidla např. udává, že se vztahuje jen na jednotky pěchoty. Znamená to, že se dané pravidlo týká jen těch jednotek, které mají mezi klíčovými slovy na své profilové kartě uvedeno pěchota. V rámci této zásady se nerozlišuje, zda je klíčové slovo ve znění příslušného pravidla uvedeno v jednotném či množném čísle.

Na některých profilových kartách lze nalézt klíčová slova ve špičatých závorkách, např. , nebo . Toto je označení klíčových slov, která si můžete určit sami (v rámci jistých omezení, jak je popsáno v publikaci, která danou profilovou kartu obsahuje). O tom, co toto klíčové slovo znamená, musíte rozhodnout ve chvíli, kdy tuto jednotku zařadíte do své armády (před bitvou nebo v jejím průběhu). Pokud je klíčové slovo ve špičatých závorkách používáno dalším pravidlem, pak je význam tohoto klíčového slova totožný s významem, jaký jste mu přiřadili pro danou jednotku, na kterou se toto pravidlo vztahuje.

Některé jednotky mohou obsahovat modely s různými klíčovými slovy. Pokud jednotka zahrnuje modely s různými klíčovými slovy, má se za to, že tato jednotka jako celek má všechna klíčová slova všech svých jednotek a vztahuje se na ni libovolné pravidlo, které se týká jakýchkoliv jednotek s daným klíčovým slovem. Pokud se pravidlo vztahuje na modely s konkrétním klíčovým slovem, pak se týká jen těch modelů v rámci jednotky, které toto klíčové slovo mají.

Warhammer rules

JEDNOTKY

Modely se pohybují a válčí v rámci jednotek. Jednotka může zahrnovat jeden nebo více modelů vybraných z jedné profilové karty. Všechny jednotky v jedné armádě jsou považovány za spřátelené jednotky a všechny modely v jedné armádě se považují za spřátelené modely. Všechny jednotky v soupeřově armádě jsou považovány za nepřátelské jednotky a všechny modely v soupeřově armádě se považují za nepřátelské modely. Pokud se pravidlo vztahuje na „jednotky“ nebo „modely“ a není stanoveno, zda jsou spřátelené nebo nepřátelské, potom se týká všech jednotek nebo modelů bez ohledu na to, ve které jsou armádě.

Warhammer rules

CELISTVOST JEDNOTKY

Jednotka obsahující více než jeden model se vždy umisťuje či přesouvá jako jeden celek, přičemž její modely se vždy musí nacházet ve vzdálenosti do 2“ vodorovně a do 5“ svisle od nejméně jednoho dalšího modelu z dané jednotky. Má-li jednotka šest a více modelů, pak jsou rozestupy do 2“ vodorovně a do 5“ svisle od nejméně dvou jiných modelů ze stejné jednotky. Toto se nazývá společný postup. Pokud by přesun jednotky celistvost porušil, pak tento přesun nelze provést. Jednotky se přesunují především ve fázi přesunu, ale mohou se přesunovat i ve fázi výpadu a v bojové fázi. Některá pravidla povolují přidávat modely do jednotky během bitvy. Tyto modely se musí přidávat za současného dodržení pravidla celistvosti dané jednotky. Někdy může dojít k situaci, že v poli nebude dostatek místa pro všechny modely dané jednotky nebo nebude možné modely umístit tak, aby dodržely pravidlo celistvosti jednotky. V takovém případě se všechny modely, které není možné umístit, považují za zničené.

 • Celistvost jednotky: 2“ vodorovně + 5“ svisle.
 • Každý model musí dodržovat celistvost jednotky tím, že se od jednoho dalšího modelu vlastní jednotky nevzdálí na delší než povolenou vzdálenost.
 • V případě jednotky s 6 a více modely musí každý model celistvost dodržovat tak, že se na delší než povolenou vzdálenost nevzdálí od 2 dalších modelů z vlastní jednotky

KONFLIKTNÍ ZÓNA

Konfliktní zóna představuje vzdálenost, ve které jsou modely nepřáteli vnímány jako hrozba. Pokud se model nachází ve vzdálenosti nepřesahující 1“ vodorovně a 5“ svisle od nepřátelského modelu, pak se oba modely nacházejí v konfliktní zóně. Pokud se dva nepřátelské modely nacházejí v konfliktní zóně, potom jsou i jejich jednotky v konfliktní zóně. Modely nelze umístit do konfliktní zóny nepřátelských modelů.

 • Konfliktní zóna: 1“ vodorovně + 5“ svisle.
 • Modely nelze umístit do konfliktní zóny nepřátelských modelů.

BOJIŠTĚ

Všechny bitvy hry Warhammer 40,000 se odehrávají na obdélníkových bitevních polích. Bojiště se může nacházet na libovolném povrchu, na kterém mohou modely bezpečně stát, tedy např. na stole nebo na podlaze. Potřebná velikost bojiště je stanovena v konkrétní misi a závisí také na velikosti používaných armád. Na bojiště se rozestaví terénní prvky.

TERÉNNÍ PRVKY

Krajinnou podobu bojiště mohou vytvořit modely z nabídky Warhammer 40,000. Tyto modely se nazývají terénní prvky, aby se odlišily od modelů tvořících armádu. Terénní prvky se na bojiště rozmístí před zahájením bitvy. Podrobnosti o terénních prvcích naleznete v příručce Warhammer 40,000 Core Book. S výjimkou případů, kdy mise stanovuje jinak, si můžete zcela svobodně vytvořit zajímavé bojiště pomocí prvků, které máte k dispozici. Obecně doporučujeme umístit jeden terénní prvek na každých 12“×12“ plochy (přibližně). Tyto požadavky nejsou závazné, ale mějte na paměti, že hra na úplně pustém nebo naopak krajinnými prvky přeplněném bojišti může jedné ze stran poskytnout nechtěnou výhodu.

MĚŘENÍ VZDÁLENOSTÍ

Vzdálenost se měří v palcích (“) od nejbližších bodů podstavců modelů, mezi kterými vzdálenost měříte. Pokud model nemá podstavec, jako je tomu v případě mnoha vozidel, pak se vzdálenost měří od nejbližšího bodu jakékoliv jejich části. Tomu se říká měřit od karoserie/trupu vozidla. Vzdálenost je možné měřit kdykoliv. Pokud pravidlo hovoří o nejbližší jednotce či modelu, přičemž tomuto odpovídá dva či více, potom může hráč, který ovládá jednotku, která dané pravidlo používá, rozhodnout, který model nebo jednotka se pro tento účel bude považovat za nejbližší.

 • Vzdálenost se měří v palcích (“).
 • Měří se vždy nejkratší vzdálenost mezi podstavci (či trupy vozidla).
 • Trup = Jakákoliv část modelu, který nemá podstavec
 • Vzdálenost je možné měřit kdykoliv.
 • Pokud se v nejkratší vzdálenosti nachází více jednotek, rozhodne hráč uplatňující dané pravidlo, která se počítá jako nejbližší.

Warhammer rules

KOSTKY

K vedení bitvy budete potřebovat šestistranné kostky (označované často zkratkou D6). V textu se mohou objevit zkratky 2D6, 3D6 a podobně, které jednoduše značí, že máte tolikrát, kolik určuje číslo, hodit kostkou D6 a výsledky všech hodů sečíst. Pokud máte dle pokynů hodit D3, hoďte D6 a výsledek vydělte dvěma (se zaokrouhlením nahoru). Pokud pravidlo vyžaduje, abyste na D6 hodili například 3 a více, označuje se to často zkratkou 3+. Započítávají se všechny případné modifikátory hodu, přičemž platí, že nejprve se započítávají modifikátory dělení, poté násobení, poté přičítání a nakonec odečítání. Po započítání všech modifikátorů se zaokrouhluje nahoru. Výsledek hodu lze modifikátorem navýšit nad maximální hodnotu kostky (v případě D6 tedy nad hodnotu 6), ale nikdy ne pod hodnotu 1. Pokud by po započítání všech modifikátorů byl výsledek hodu menší než 1, počítá se výsledek jako 1.

 • D6 = Šestistranná kostka
 • D3 = D6 děleno 2 (zaokrouhluje se nahoru)
 • Započítávají se všechny modifikátory.
 • Modifikátory se započítávají v pořadí: dělení, násobení, přičítání, odčítání
 • Po započítání všech modifikátorů se výsledek zaokrouhlí nahoru na celé číslo.
 • Hod nemůže být po modifikaci nikdy nižší než 1.

OPAKOVANÝ HOD

 • Opakovaný hod: Hoďte znovu kostkou.
 • Hody se opakují před započítání případných modifikátorů.
 • Hod nikdy nelze opakovat více než jednou.
 • Nemodifikovaný hod: Výsledek po opakovaném hodu, ale před započítáním případných modifikátorů.

ROZSTŘEL

Někdy hráči obdrží pokyn provést rozstřel. V takovém případě oba hodí D6 a vyhrává hráč s vyšším hodem. Dojde-li k remíze, rozstřel se opakuje. Při rozstřelu není dovolen opakovaný hod ani započítávání modifikátorů.

SEKVENCE

V průběhu hraní hry Warhammer 40,000 zjistíte, že je někdy třeba ve stejnou dobu uplatnit dvě nebo více pravidel – např. „na začátku bitevního kola“ nebo „na konci bojové fáze“. Dojde-li k tomu v průběhu bitvy, zvolí pořadí uplatňování pravidel hráč, který je na tahu. Dojde-li k tomu před bitvou nebo po ní, či na začátku nebo na konci bitevního kola, provedou hráči rozstřel a vítěz určí pořadí uplatnění pravidel. Rozstřel: Oba hráči hodí D6 a vyšší skóre vyhrává. V případě remízy se hod opakuje. Pokud se v jednu chvíli uplatňuje více pravidel, rozhodne o jejich pořadí hráč, který je na tahu.

Warhammer rules

PROFILOVÉ KARTY

Každá jednotka má svou profilovou kartu, na které jsou uvedené její základní vlastnosti a výzbroj a schopnosti jejích modelů. Zde vysvětlíme, co údaje v profilové kartě znamenají a jak se projevují a používají ve hře. Zkrácená verze profilové karty se nachází v návodech na stavbu modelů. Tato stručná verze obsahuje méně informací než plná verze, ale plně postačí k zapojení jednotky do boje.

1. NÁZEV JEDNOTKY

Zde vidíte jméno jednotky.

2. BITEVNÍ ROLE Používá se hlavně při budování Pravidelné armády (Battle-forged army, viz příručka Warhammer 40,000 Core Book).

3. SILOVÝ STUPEŇ Čím vyšší číslo, tím silnější jednotka!

4. PROFILY Zahrnují následující vlastnosti, ze kterých můžete určit sílu modelů v dané jednotce. Počet: Tento údaj určuje, kolik modelů uvedeného typu má jednotka obsahovat (tedy minimální a maximální velikost jednotky).

warhammer rules

5. SLOŽENÍ JEDNOTKY A VÝZBROJ Pokud tyto informace nejsou přímo v profilu, dozvíte se v tomto oddíle, jaký počet konkrétních modelů má jednotka obsahovat. Dále je zde uvedeno, kterými výchozími zbraněmi, případně další výzbrojí je model vybaven. Nekompletní jednotka Pokud nemáte dost modelů na postavení jednotky o minimální velikosti, smíte jednu postavit s využitím alespoň tolika modelů, které máte k dispozici, a zařadit ji do své armády. Takové jednotce se říká nekompletní.

6. SCHOPNOSTI Mnoho jednotek má jednu nebo více zvláštních schopností. Níže je popíšeme podrobněji. Schopnosti aury Některé schopnosti ovlivňují modely či jednotky v určité vzdálenosti – těmto schopnostem se říká aury. Model se schopností v podobě aury se vždy nachází v jejím účinném dosahu. Účinky více stejných aur se nesčítají. Pokud se tedy model nachází v dosahu dvou jiných modelů se stejnou aurou, pak se účinek aury počítá jen jednou.

7. ZBRANĚ Na stručných profilových kartách nejsou uvedeny názvy zbraní, ale jsou jim přiřazena čísla, která odpovídají popiskům na obrázku dané miniatury. Zbraně se popisují pomocí následujících vlastností:

warhammer rules

8. POVOLENÁ VÝZBROJ Na některých profilových kartách je uveden seznam povolené výzbroje. Pokud takovou jednotku zařadíte do své armády, můžete s přihlédnutím k tomuto seznamu měnit zbraně a další výzbroj modelů v této jednotce. Výzbroj z tohoto seznamu můžete používat v libovolném pořadí, ale každou uvedenou položku lze použít jen jednou.

9. KLÍČOVÁ SLOVA Profilové karty obsahují klíčová slova, rozdělená na klíčová slova frakcí a ostatní klíčová slova. Klíčová slova frakcí poslouží při rozhodování, které modely do své armády zařadit, ale obě kategorie mají jinak v zásadě podobný účel.

BITEVNÍ KOLO

Bitva se vleče pořád dál a dál, minutu po minutě, od úvodní salvy přes zuřivé ofenzivní vlny a zoufalé protiútoky až k posledním okamžikům, kdy vítězství visí na vlásku. Warhammer 40,000 se hraje na kola. V každém kole má každý hráč jeden tah. V každém kole je první na tahu vždy stejný hráč – pokyny ohledně toho, který z hráčů to je, najdete v každé misi. Každý tah je tvořen několika fázemi, které se musí odehrát v přesně stanoveném pořadí:

1. VELITELSKÁ FÁZE Hráči shromažďují strategické zdroje a dávají prostor taktickým dovednostem.

2. FÁZE PŘESUNU Jednotky se vydávají na pochod po bojišti.

3. PSYCHICKÁ FÁZE Do hry se vloží psykeři se svými mocnými psychickými schopnostmi.

4. FÁZE STŘELBY Vaše jednotky střílí na nepřítele.

5. FÁZE VÝPADU Vaše jednotky se k nepřátelským jednotkám mohou přiblížit na dosah zbraní na blízko.

6. BOJOVÁ FÁZE Jednotky obou hráčů se zformují a pustí se do boje zbraněmi na blízko.

7. FÁZE MORÁLKY Oba hráči otestují odvahu svých zdecimovaných jednotek. Když hráč ukončí svůj tah, zahájí tah druhý hráč. Jakmile oba hráči ukončí svůj tah, končí dané kolo a začíná kolo další. Takto se postupuje až do konce bitvy.

VELITELSKÁ FÁZE

Velitelé posuzují průběh bitvy, přehodnocují své cíle a na základě toho mění své plány, vymýšlejí novou taktiku a strategii s cílem zničit svého protivníka. Pokud hrajete s Battle-forged armádou, získáte na začátku velitelské fáze, ještě než začnete cokoliv dělat, 1 velitelský bod (Command point, CP). To se nazývá Battle-forged CP bonus. Více si o Battle-forged armádách a velitelských bodech můžete přečíst v příručce Warhammer 40,000 Core Book. Během velitelské fáze se aktivují některé dovednosti z profilových karet nebo některé strategické triky (stratagems). Některé mise také obsahují pravidla, která se týkají velitelské fáze. Jakmile se svým protivníkem všechna tato případná pravidla vyřešíte, můžete přejít k fázi přesunu. Podrobnosti o strategických tricích naleznete v příručce Warhammer 40,000 Core Book.

 • Battle-forged CP bonus: Pokud je armáda Battle-forged, získáváte 1 CP.
 • Uplatněte všechna pravidla vázající se k velitelské fázi.
 • Přejděte k fázi přesunu.


Image result for warhammer 40000

Pro souhrn veškerých pravidel nám napište a my Vám rádi poskytneme celý soupis pravidel k této super hře ;)

Komentáře (0)

K tomuto produktu zatím nejsou žádné komentáře.
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaný uživatelé.