Obchodní podmínky

obchodní společnosti

Domanský s.r.o.

se sídlem Českobrodská 566, 198 00 Praha 9,

identifikační číslo: 629 14 910, DIČ: CZ62914910,

zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 35498,

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.profimodel.cz

od 1. 1. 2022

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.         Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ či „podmínky“) platí pro nákup  prostřednictvím internetového obchodu www.profimodel.cz (dále jen „internetový obchod“). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a zároveň provozovatelem internetového obchodu, kterým je společnost  Domanský s.r.o., sídlem Českobrodská 566, 198 00 Praha 9, IČ: 62914910, DIČ: CZ62914910, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 35498 u Městského soudu v Praze (dále jen „prodávající“) a kupujícím - fyzickou osobou v právním postavení spotřebitele, přičemž některá ujednání těchto obchodních podmínek platí pro podnikatele (dále jen „kupující“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.profimodel.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Ustanovení těchto podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.2.       Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky a další související právní vztahy. Pokud prodávající nabízí zákazníkům jakoukoli specifickou akci, která má nebo bude mít vlastní podmínky, mají podmínky takovéto specifické akce přednost před těmito podmínkami; pokud by však jakékoli ujednání z podmínek příslušné akce bylo z jakéhokoli důvodu neplatné nebo nevymahatelné, užije se vždy ustanovení těchto podmínek namísto ustanovení podmínek z takové akce. Akce může být omezena časově nebo množstvím zboží, případně může mít i jiné další zvláštní podmínky a omezení. Prodávající je oprávněn takovou akci kdykoli zrušit.

1.3.          Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, ledaže tyto obchodní podmínky stanoví u některých ustanovení jinak.

.

1.4.    Je-li kupujícím jiný subjekt než spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem, přičemž podle ust. § 2158 odst. 1 zákona č. 89/2021 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“) platí, že se ust. § 2158 až 2174 NOZ nepoužijí.          

1.2.        Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3.       Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.4.           Ostatní jazykové mutace Podmínek mají indikativní povahu, a že závazné je pouze jejich české znění, které tvoří součást smlouvy.

1.5.           Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah mu je znám a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit a současně mu tyto obchodní podmínky byly individuálně odeslány ze strany prodávajícího e-mailem..

1.6.        Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.        Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží z nabídky prodávajícího (dále jen „uživatelský účet“, resp. „zboží“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání a nákup zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.         Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.         Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4.       Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.       Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet delší dobu nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

). O zrušení uživatelského účtu může prodávající kupujícího vhodným způsobem informovat, není to však jeho povinností.

2.6.       Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.        Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), se nepoužije.

3.2.       Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu do doby, než jsou prodávajícím případně změněny. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.       Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Náklady pro ostatní země jsou zobrazeny po zadání lokality doručení.

3.4.       Pro objednání a nákup zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.       Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Koupit nyní“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a prodávající na jejich správnost spoléhá. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.       Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné písemné potvrzení objednávky.

3.7.       Kupující si zboží může objednat následujícími způsoby: ústně (osobně, telefonicky), písemně (e-mailem), či v internetovém obchodu, přičemž však bude objednávka zboží mezi stranami vždy potvrzena písemnou formou (zejména v případě telefonické objednávky).

3.8.       Objednávka kupujícího je vždy návrhem kupní smlouvy. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací ze strany prodávajícího), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu společně s těmito obchodními podmínkami  elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.9.       Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.       Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu v hotovosti při osobním odběru zboží, kartou při osobním odběru zboží, předem platební kartou, případně dobírkou při dopravě přepravní službou. Pro ostatní země mimo Českou Republiku je možnost pouze platby předem: Paypal (poplatek za platbu 10 Kč), nebo platební kartou (nevztahuje se na Polsko). 

4.2.       Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.       Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.5 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.       V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná okamžikem dokončení objednávky. Zboží bude vydáno/odesláno vždy až po uhrazení kupní ceny v případě bezhotovostní platby.

4.5.       Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6.nebo 3.7.) či v případě, že to prodávající uzná za relevantní z jiných důvodů, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6.       Ceny jsou smluvní, případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7.       Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo bude součástí odeslaného zboží.

4.8.       Cena zboží v kamenné prodejně se může lišit od ceny uvedené v internetovém obchodě. Pokud zákazník požaduje cenu uvedenou na stránkách internetového obchodu, je nutné provést objednávku právě na stránkách internetového obchodu. Po takovémto provedení objednávky je možné zákazníkovi účtovat cenu uvedenou v internetovém obchodě.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.        Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal a/nebo o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči.

5.2.       Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1.těchto obchodních podmínek  či o jiný případ uvedený v ustanovení § 1837 občanského zákoníku, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí zboží, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno, resp. sděleno  ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího profimodel@domansky.czJedná-li se o důvodné odstoupení od smlouvy, prodávající kupujícímu odstoupení od kupní smlouvy písemně potvrdí.

5.3.       V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží a vše, co kupující na základě kupní smlouvy získal, musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být vráceno nepoškozené a neopotřebené, bez odtržených cedulek a identifikátorů, bez dodatečných fyzických či softwarových či instalací a je-li to možné, v původním obalu.

5.4.       V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal oproti řádnému vrácení zboží v souladu s těmito obchodními podmínkami. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

5.5.       Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží nebo jeho opotřebení je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.       Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.       Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit vždy i poskytnutý dárek.

 

6. ZPŮSOB A CENA DOPRAVY ZBOŽÍ, DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.        Prodávající zasílá zboží kupujícímu zpravidla do 3-5 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Cena dopravy je vyčíslena v rekapitulaci objednávky a započítána do celkové hodnoty faktury. Zboží je zasíláno prostřednictvím přepravní služby PPL, České pošty, DPD, Zásilkovny a Balíkovny. Poštovné a balné činí 99 Kč (PPL), 114 Kč (Česká pošta), 149 Kč (DPD), 58 Kč (Zásilkovna), 77 Kč (Balíkovna). Výběr dopravce je limitován dle velikosti balení. Při nákupu nad 3000 Kč včetně DPH je poštovné zdarma. Při nákupu nad 800 Kč je doprava zdarma při výběru dopravce Zásilkovna, pokud je zboží rozměrově kompatibilní s rozměrovými a váhovými podmínkami stanovenými touto společností. Pokud zboží není vhodné pro zaslání přes Zásilkovnu, tato nabídka neplatí a musíte vybrat jinou z možností doručení, přičemž platí doprava zdarma nad 3000 Kč. Při nákupu nad 800 Kč je doprava zdarma při výběru dopravce PPL při speciálních akcích nebo neurčí-li prodávající jinak

6.2.       Jiný způsob zaslání zboží je možno případně individuálně dohodnout. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.3.       Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.4.       V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5.       Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.6.       Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.7.       Cena přepravy na Slovensko je 6,24 euro při výběru dopravce PPL a 12,48 euro při výběru dopravce DPD. Při výběru dopravce GLS je cena přepravy 5,03 euro. Při výběru dopravce PPL a GLS lze zvolit platbu na dobírku. 

6.8.       V případě objednávky s nadrozměrným balením bude po zákazníkovi požadován doplatek v minimální výši 500,- Kč na úhradu poštovného. Pokud zákazník nebude souhlasit, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.        Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Není-li uvedeno jinak, je záruční doba pro spotřebitele 24 měsíců. U smluvní strany, která je právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, poskytuje prodávající záruční lhůtu 6 měsíců.

7.2.       Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Faktura za zboží slouží současně jako záruční list.

7.3.        Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.3.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.3.2.   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.3.3.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.3.4.   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.3.5.   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.4.       Ustanovení uvedená v čl. 7.3. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu a vykazujícího vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.5.       V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během dvanácti (12) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud prodávající neprokáže opak.

7.6.       Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje nejdříve okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.7.       Při reklamaci je třeba vždy uvést: charakter a podstatu vady, projevy vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace (volbu nároku ze strany kupujícího), připojit kopii dokladu o koupi zboží (nebo jiným způsobem prokázat uskutečnění koupě) a uvést kontakt na kupujícího pro jeho informování o vyřízení reklamace.

7.8.     Při nebo bezprostředně po přijetí reklamace předá či zašle prodávající kupujícímu reklamační protokol, který bude obsahovat minimálně následující údaje: datum, kdy kupující právo na reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace, jakým způsobem a kdy bude reklamace vyřízena, kontaktní údaje kupujícího pro jeho informování o vyřízení reklamace.

7.9.       Každou reklamaci se prodávající snaží vyřídit co možná nejdříve bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Prodávající je vždy oprávněn navrhnout kupujícímu prodloužení této lhůty. V případě oprávněné reklamace má kupující – spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). Kupující - podnikatel si ždy hradí náklady na přepravu vždy v plné výši. Na závěr reklamačního řízení, tedy po vyřízení reklamace prodávající vydá kupujícímu ve lhůtě 30 dnů od přijetí reklamace potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy, potvrzení o době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.10.     Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

7.11.      Pro kupujícího - podnikatele se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení občanského zákoníku následující: výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy, nikoliv za porušení podstatné, a to i tehdy, projevuje-li se vada opakovaně. Při nepodstatném porušení smlouvy má kupující - podnikatel právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby prodávajícího, při podstatném porušení smlouvy má kupující - podnikatel právo na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo na odstoupení od smlouvy. http://profimodel.cz/odstoupeni_od_kupni_smlouvy.pdf

7.12.     Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží teprve zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.5. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy profimodel@domansky.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Problematika osobních údajů, jejich ochrany a nakládání s nimi se řídí kupní smlouvou a je popsána v sekci Ochrana osobních údajů zákazníků. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu - Ochrana osobních údajů zákazníků. Ochrana osobních údajů kupujícího je rovněž poskytována a upravena zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a s veškerými ostatními údaji uvedenými ve svém uživatelského účtu při registraci nebo později během jeho aktualizace (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to především pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Jak prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího je popsáno v sekci Ochrana osobních údajů zákazníků.  Kupující potvrzuje a ujišťuje prodávajícího, že poskytnuté osobní údaje se vztahují k jeho osobě, jsou pravdivé, správné, aktuální a přesné.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány za podmínek uvedených v sekci Ochrana osobních údajů zákazníků. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu či telefon kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či telefon kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Kupující rovněž výslovně souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač, přičemž podrobnosti jsou uvedeny v sekci Ochrana osobních údajů a cookies.

10.3. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je zpravidla doručováno na adresu elektronické pošty uvedené v objednávce.

Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty adresáta zprávy. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany tímto výslovně sjednávají, že jejich vztah se řídí bez ohledu na ustanovení kolizních norem vždy českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

12.3. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu z kupní smlouvy na třetí osobu či provádět započtení pohledávek.

12.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení podmínek či kupní smlouvy. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

12.6. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.7. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Českobrodská 566, 198 00 Praha 9, adresa elektronické pošty profimodel@domansky.cz či, telefon +420 770 100 226.

 

V Praze dne 1. 1. 2023

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy