ZASADY I WARUNKI

firma Handlowa

Domanský s.r.o.

z siedzibą w Českobrodská 566, 198 00 Praga 9,

numer identyfikacyjny: 629 14 910, VAT ID: CZ62914910,

wpisana do Rejestru Handlowego Sądu Miejskiego w Pradze w dziale C pod numerem 35498,

sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.profimodel.cz

od 1. 1. 2022

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Niniejsze warunki handlowe (zwane dalej „warunkami handlowymi” lub „warunkami”) dotyczą zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego www.profimodel.cz (zwanego dalej „sklepem internetowym”). Warunki dodatkowo określają i precyzują prawa i obowiązki stron umowy powstałe w związku lub na podstawie umowy kupna (zwanej dalej „umową kupna”) zawartej między sprzedającym a operatorem sklepu internetowego, którym jest Domanský sro , z siedzibą pod adresem Českobrodská 566, 198 00 Praga 9, IČ: 62914910, DIČ: CZ62914910, wpisana do rejestru handlowego w dziale C, wstawka 35498 w Sądzie Miejskim w Pradze (zwana dalej „sprzedawcą”) oraz kupujący – osoba fizyczna posiadająca osobowość prawną konsumenta (zwana dalej „kupującym”). Sklep internetowy jest obsługiwany przez sprzedawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym www.profimodel.cz (zwanej dalej „stroną internetową”) za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (zwanej dalej „interfejsem internetowym sklepu”). Postanowienia niniejszych warunków stanowią integralną część umowy kupna.

1.2. Regulamin dodatkowo reguluje prawa i obowiązki stron umowy podczas korzystania ze strony internetowej i innych powiązanych stosunków prawnych. Jeśli sprzedawca oferuje klientom konkretną promocję, która ma lub będzie miała własne warunki, warunki takiej konkretnej promocji mają pierwszeństwo przed tymi warunkami; jednak w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień regulaminu wydarzenia jest z jakiejkolwiek przyczyny nieważne lub niewykonalne, postanowienia tych warunków będą zawsze obowiązywać zamiast warunków takiego działania. Promocja może być ograniczona czasowo lub ilościowo lub może mieć inne szczególne warunki i ograniczenia. Sprzedający ma prawo w każdej chwili odwołać taką czynność.

1.3. Warunki handlowe nie dotyczą przypadków, w których osoba, która zamierza nabyć towar od sprzedawcy, jest osobą prawną lub osobą fizyczną, która przy zamawianiu towaru działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach wykonywania samodzielnego zawodu.

1.4. W przypadku, gdy kupującym jest podmiot inny niż konsument, do stosunków nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z postanowieniami § 2158 ust. 1 ustawy nr 89/2021 Dz.U. Kodeksu Cywilnego, z późniejszymi zmianami (dalej „NOZ”) obowiązuje, że postanowienia Sekcji 2158 do 2174 KSH nie mają zastosowania.

1.2. Postanowienia odbiegające od warunków handlowych można uzgodnić w umowie kupna. Odmienne postanowienia umowy kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych.

1.3. Umowa kupna i warunki handlowe są sporządzone w języku czeskim. Umowa kupna może być zawarta tylko w języku czeskim.

1.4. Inne wersje językowe Warunków mają charakter informacyjny i tylko ich wersja czeska, która stanowi część umowy, jest wiążąca.

1.5. Zawierając umowę kupna kupujący potwierdza, że ​​zapoznał się z tymi warunkami, zna ich treść i zgadza się z nimi. Kupujący jest dostatecznie poinformowany o niniejszych warunkach przed faktyczną realizacją zamówienia i ma możliwość zapoznania się z nimi.

1.6. Treść regulaminu może zostać zmieniona lub uzupełniona przez sprzedającego. Niniejsze postanowienie nie narusza praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu.

2. KONTO UŻYTKOWNIKA

2.1. Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej na stronie internetowej kupujący może uzyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Z poziomu interfejsu użytkownika kupujący może zamawiać towary z oferty sprzedającego (zwane dalej „kontem użytkownika” lub „towarem”). Jeżeli interfejs internetowy sklepu na to pozwala, kupujący może zamawiać towary również bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.

2.2. Podczas rejestracji na stronie internetowej i przy zamawianiu towarów kupujący jest zobowiązany do prawidłowego i zgodnego z prawdą podania wszystkich danych. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych w koncie użytkownika po każdej zmianie. Dane podane przez kupującego na koncie użytkownika oraz przy zamawianiu towaru sprzedający uważa za prawidłowe.

2.3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika i przyjmuje do wiadomości, że sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego obowiązku przez kupującego.

2.4. Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania na korzystanie z konta użytkownika przez osoby trzecie.

2.5. Sprzedający może anulować konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący nie korzysta ze swojego konta użytkownika przez dłuższy czas lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna (w tym warunki handlowe).

2.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że konto użytkownika może nie być dostępne przez całą dobę, zwłaszcza w odniesieniu do niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania sprzedawcy, lub. niezbędną konserwację sprzętu i oprogramowania stron trzecich.


3. ZAWARCIE UMOWY ZAKUPU

3.1. Wszelkie prezentacje towarów umieszczone w interfejsie internetowym sklepu mają charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna tych towarów. Postanowienia § 1732 ust. 2 ustawy nr 89/2012 Dz.U. Kodeks cywilny (zwany dalej „Kodeksem cywilnym”) nie mają zastosowania.

3.2. Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów. Podane ceny towarów zawierają podatek od towarów i usług oraz wszelkie związane z tym opłaty. Ceny towarów obowiązują tak długo, jak są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu, do momentu ich zmiany przez sprzedawcę. Postanowienie to nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedawcę umowy kupna na indywidualnie ustalonych warunkach.

3.3. W interfejsie internetowym sklepu znajdują się również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru podane w interfejsie internetowym sklepu obowiązują tylko w przypadku, gdy towar jest dostarczany na terenie Republiki Czeskiej. Koszty dla innych krajów są wyświetlane po wpisaniu miejsca dostawy.

3.4. W celu zamówienia towaru kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:

3.4.1. zamawiany towar (zamówiony towar jest „wkładany” przez kupującego do elektronicznego koszyka interfejsu internetowego sklepu),

3.4.2. sposób zapłaty ceny zakupu towaru, informację o wymaganym sposobie dostawy zamówionego towaru oraz

3.4.3. informacje o kosztach związanych z dostawą towaru (zwanych dalej łącznie „zamówieniem”).

3.5. Przed wysłaniem zamówienia do sprzedającego kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które kupujący wprowadził w zamówieniu, nawet w zakresie zdolności kupującego do wykrywania i korygowania błędów we wprowadzaniu danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedawcy, klikając przycisk „Zamów”. Dane podane w zamówieniu są uważane przez sprzedawcę za prawidłowe i sprzedawca polega na ich dokładności. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca potwierdzi to otrzymanie Kupującemu pocztą elektroniczną na adres e-mail Kupującego podany w interfejsie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej „adresem e-mail Kupującego”).

3.6. Sprzedający ma zawsze prawo, w zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, cena zakupu, szacunkowe koszty wysyłki) poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie).

3.7. Kupujący może zamówić towar w następujący sposób: ustnie (osobiście, telefonicznie), pisemnie (pocztą elektroniczną) lub w sklepie internetowym.

3.8. Zamówienie kupującego jest zawsze projektem umowy kupna. Stosunek umowny pomiędzy sprzedającym a kupującym wynika z doręczenia przyjęcia zamówienia (przyjęcia przez sprzedającego), które sprzedający przesyła kupującemu pocztą elektroniczną na adres e-mail kupującego.

3.9. Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy kupna. Koszty poniesione przez kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty połączeń telefonicznych) kupujący ponosi sam i nie różnią się one od kosztów stawka podstawowa.

4. CENA TOWARÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1. Cenę towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru w ramach umowy kupna, kupujący może zapłacić sprzedającemu gotówką przy odbiorze osobistym towaru, kartą przy odbiorze osobistym towaru, przedpłatą kartą płatniczą lub za pobraniem w trakcie realizacji usługi transportowej . Do
Polska może zapłacić tylko przez PayPal (opłata za płatność 10 CZK według aktualnego kursu na e-sklepie) lub kartą płatniczą (nie dotyczy Polski).

4.2. Wraz z ceną zakupu kupujący jest zobowiązany zapłacić sprzedającemu koszty związane z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.

4.3. Sprzedający nie wymaga od kupującego kaucji lub innej podobnej płatności. Nie narusza to postanowień art. 4.5 Warunków dotyczących obowiązku zapłaty ceny zakupu towaru z góry.

4.4. W przypadku płatności gotówką lub płatności przy odbiorze cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna po zrealizowaniu zamówienia. Towar zawsze zostanie wydany/wysłany dopiero po zapłaceniu ceny zakupu w przypadku płatności bezgotówkowej.

4.5. Sprzedający ma prawo, w szczególności w przypadku, gdy kupujący nie dostarczy dodatkowego potwierdzenia zamówienia (art. 3.6.) lub jeśli sprzedający uzna to za stosowne z innych powodów, zażądać zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do kupujący. Przepisów § 2119 ust. 1 Kodeksu Cywilnego nie stosuje się.

4.6. Ceny są umowne, wszelkie rabaty od ceny towaru udzielone kupującemu przez sprzedającego nie mogą być ze sobą łączone.

4.7. Jeżeli jest to zwyczajowe w stosunkach handlowych lub jeżeli tak stanowią powszechnie obowiązujące przepisy prawa, sprzedający wystawi kupującemu dokument podatkowy - fakturę dotyczącą płatności dokonanych na podstawie umowy kupna. Sprzedający jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Dokument podatkowy – faktura zostanie wystawiony kupującemu przez sprzedawcę po zapłaceniu ceny towaru i przesłany w formie elektronicznej na adres elektroniczny kupującego lub będzie częścią wysyłanego towaru.

4.8. Cena towaru w sklepie z kamieniami może różnić się od ceny podanej w sklepie internetowym. W przypadku żądania przez Klienta ceny podanej na stronie sklepu internetowego konieczne jest złożenie zamówienia na stronie sklepu internetowego. Po takim zamówieniu istnieje możliwość obciążenia Klienta ceną podaną w sklepie internetowym.


5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAKUPU

5.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami art. 1837 Kodeksu Cywilnego nie można odstąpić od umowy kupna dostawy towarów, które zostały zmienione zgodnie z umową kupującego lub jakąkolwiek inną umową. inne produkty, umowę kupna na dostawę towarów w wymaganej powtarzalności, których konsument zwolnił z powtarzania i nie może ponosić odpowiedzialności za higienę towarów, oraz umowę dostawy dotyczącą programu lub korzystania z dostępu, jeśli nie są świadczone na stałe.

5.2. Jeżeli nie jest to przypadek, o którym mowa w art. 5.1. lub w każdym innym przypadku przewidzianym w § 1837 Kodeksu Cywilnego, jeżeli nie ma możliwości odstąpienia od umowy kupna, kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy kupna zgodnie z postanowieniami § 1829 Kodeksu Cywilnego. Kodeksu Cywilnego, w terminie 14 dni W przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest liczba rodzajów oprogramowania lub liczba części oprogramowania, data otrzymania oprogramowania jest ostatnią datą otrzymania oprogramowania. Odstąpienie od umowy kupna musi zostać wysłane do sprzedającego w określonym z góry terminie. W celu odstąpienia od umowy kupna, kupujący może skorzystać z udostępnionego formularza, który znajduje się w regulaminie, w celu uzyskania dostępnego wzoru. Odstąpienie od umowy kupna może zostać przesłane przez kupującego na adres biura sprzedaży lub na adres e-mail sprzedającego profimodel@domansky.cz.

5.3. W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z art 5.2. warunki handlowe, umowa kupna pozostaje anulowana od początku. Kupujący i wszyscy kupujący, którzy nabyli umowę kupna, muszą zostać zwróceni sprzedającemu w ciągu czterech (14) dni od odstąpienia od umowy sprzedaży. W przypadku odstąpienia przez kupującego od umowy kupna, kupujący ponosi koszty związane ze sprzedawcą towaru, o ile towar ze względu na swój charakter nie może pozostać ze względu na zwykłą ilość. Towar musi być przechowywany w miejscu wolnostojącym i niemieszkalnym oraz, jeśli to możliwe, w oryginalnym powtórzeniu.

5.4. W przypadku odstępstwa od umowy zgodnie z art 5.2. (14) dni po odstąpieniu od umowy kupna przez kupującego i w taki sam sposób, w jaki sprzedający otrzymał od kupującego zgodnie z prawem. Sprzedający jest traktowany również z dowodem zakupu złożonym przez kupującego w momencie dostarczenia towaru kupującemu lub w inny sposób, jeżeli kupujący wyrazi na to zgodę i kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu wycofanego towaru przed zwrotem towaru kupującemu.

5.5. Sprzedającemu przysługuje jednostronne roszczenie odszkodowawcze z tytułu uszkodzenia towaru przez kupującego, żądającego zwrotu ceny zakupu.

5.6. Dopóki kupujący nie otrzyma towaru od kupującego, sprzedający ma prawo w każdej chwili odstąpić od umowy kupna. W takim przypadku sprzedający zwraca kupującemu cenę kupna bez złego interesu, rozliczoną na konto przypisane kupującemu.

5.7. W przypadku, gdy kupujący złoży zamówienie z towarem, umowa między sprzedającym a kupującym będzie uzależniona od odstąpienia przez kupującego od umowy kupna.


6. SPOSÓB I CENA TRANSPORTU TOWARÓW, DOSTAWA TOWARÓW

6.1. Sprzedający zazwyczaj wysyła towar do kupującego w ciągu 3-5 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia. Cena wysyłki jest liczona w podsumowaniu zamówienia i uwzględniona w łącznej wartości faktury. Towar wysyłany jest za pośrednictwem usługi transportowej PPL, DPD, GLS. Darmowa wysyłka przy zakupie w cenie 901 zł przy odbiorze przewoźnika PPLc.

6.2. Alternatywnie inny sposób przesłania towaru można uzgodnić indywidualnie. Jeżeli środek transportu zostaje zakontraktowany na specjalne życzenie kupującego, to kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym środkiem transportu.

6.3. Jeżeli sprzedający jest zobowiązany na mocy umowy kupna do dostarczenia towaru na miejsce wskazane przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do przejęcia towaru w momencie dostawy. Jeżeli kupujący nie odbierze towaru w momencie dostawy, sprzedający ma prawo odstąpić od umowy kupna.

6.4. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest wielokrotne dostarczenie towaru lub w inny sposób niż wskazany w zamówieniu, kupujący zobowiązany jest odpowiednio pokryć koszty związane z wielokrotnym dostarczeniem towaru. koszty związane z innym sposobem dostawy.

6.5. Przy odbiorze towaru od przewoźnika kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia integralności opakowania towaru iw przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnione wejście do przesyłki, kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika.

6.6. Inne prawa i obowiązki stron w transporcie towarów mogą być regulowane przez specjalne warunki dostawy sprzedającego, jeżeli zostały wydane przez sprzedającego.

6.7. W przypadku zamówienia z opakowaniem ponadgabarytowym klient będzie musiał zapłacić minimum 500 CZK na opłatę pocztową (obliczoną zgodnie z aktualnym kursem wymiany e-sklepu). Jeśli klient nie wyrazi zgody, sprzedający ma prawo odstąpić od umowy kupna.

7. PRAWA Z NIEWŁAŚCIWEGO WYKONANIA

7.1. Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące praw wynikających z nienależytego wykonania regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy (w szczególności przepisy § 1914-1925, § 2099-2117 i § 2161-2174 kodeksu cywilnego). O ile nie zaznaczono inaczej, okres gwarancji dla konsumentów wynosi 24 miesiące. Kontrahentowi będącemu osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą Sprzedawca udziela 6 miesięcznej rękojmi.

7.2. Sprzedający przy odbiorze odpowiada kupującemu, że towar jest wolny od wad. Faktura za towar służy również jako karta gwarancyjna.

7.3. W szczególności sprzedający odpowiada wobec kupującego, że w momencie przejęcia towaru przez kupującego:

7.3.1. towar posiada cechy uzgodnione przez strony, a w przypadku braku porozumienia ma cechy opisane lub oczekiwane przez kupującego lub producenta, biorąc pod uwagę charakter towaru i reklamę przez nich wykonaną,

7.3.2. towar nadaje się do celu wskazanego przez sprzedawcę lub do którego tego rodzaju towar jest zwykle używany,

7.3.3. towar odpowiada jakością lub wykonaniem uzgodnionej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostało ustalone według uzgodnionej próbki lub wzoru,

7.3.4. towary są w odpowiedniej ilości, miary lub wadze; i

7.3.5. towar spełnia wymagania przepisów prawa.

7.4. Postanowienia, o których mowa w art. 7.3. Regulaminu nie stosuje się do towarów sprzedanych po niższej cenie i wykazujących wadę, dla której uzgodniono niższą cenę, do zużycia towaru spowodowanego jego normalnym użytkowaniem, jeżeli wynika to z charakteru towaru.

7.5. W przypadku, gdy przedmiot nie jest zgodny z umową kupna po zaakceptowaniu przez kupującego (dalej „konflikt z umową kupna”), kupujący ma prawo do tego, aby sprzedający został bezpłatnie i bez zbędnej zwłoki, do stanu odpowiadającego do umowy kupna, zgodnie z wymaganiami kupującego, poprzez wymianę przedmiotu lub jego naprawę; jeżeli taka procedura nie jest możliwa, kupujący może zażądać rozsądnego obniżenia ceny towaru lub odstąpić od umowy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy kupujący wiedział o naruszeniu umowy kupna przed odebraniem rzeczy lub sam spowodował naruszenie umowy kupna. Niezgodność z umową sprzedaży, która ujawni się w ciągu sześciu (6) miesięcy od dnia przejęcia rzeczy, uważa się za konflikt istniejący w chwili przejęcia, chyba że jest sprzeczny z charakterem rzeczy lub nie zostanie udowodnione inaczej .

7.6. Uprawnienia z tytułu wadliwego wykonania Kupujący realizuje pod adresem sprzedającego, jeżeli reklamacja jest możliwa co do asortymentu sprzedawanego towaru lub w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Za moment reklamacji uważa się moment, w którym sprzedający otrzymał reklamowany towar od kupującego.

7.7. Zgłaszając reklamację należy zawsze określić: rodzaj i charakter wady, przejawy wady, wymagany sposób załatwienia reklamacji (wybór reklamacji przez kupującego), dołączyć kopię dowodu zakupu (lub w inny sposób udowodnić zakup) i skontaktować się z kupującym.

7.8. Po otrzymaniu reklamacji sprzedający prześle kupującemu protokół reklamacyjny, który będzie zawierał następujące informacje: datę skorzystania przez kupującego z prawa do złożenia reklamacji, jaka jest treść reklamacji, w jaki sposób i kiedy zostanie złożona reklamacja. być rozstrzygniętym.

7.9. Sprzedający stara się rozpatrzyć każdą reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni. Sprzedający ma prawo uzgodnić z kupującym przedłużenie tego okresu. W przypadku uzasadnionej reklamacji Kupujący - Konsument ma prawo do zwrotu kosztów związanych z reklamacją (w szczególności opłaty pocztowej, którą zapłacił przy wysyłaniu reklamowanego towaru). Kupujący - przedsiębiorca w całości pokrywa koszty przesyłki.

7.10. Jeśli przedmioty nie ulegają zepsuciu lub nie są używane, sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady, które wydają się być sprzeczne z umową kupna po przejęciu przedmiotu w okresie gwarancyjnym (rękojmia).

7.11. W przypadku wadliwego wykonania uzgadnia się dla kupującego-przedsiębiorcy, co następuje w przypadku wadliwego wykonania: wystąpienie wady, którą można naprawić lub wady, którą można naprawić, uważa się zawsze za drobne naruszenie umowy, a nie za istotne naruszenie, nawet jeśli wada występuje wielokrotnie. W przypadku istotnego naruszenia umowy kupujący-przedsiębiorca ma prawo do naprawienia wady lub rozsądnej zniżki od ceny zakupu, według uznania sprzedającego; http://profimodel.cz/odstoupeni_od_kupni_smlouvy.pdf

7.12. Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady mogą być uregulowane w postępowaniu reklamacyjnym sprzedawcy.


8. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON

8.1. Nabywca nabywa własność towaru tylko poprzez zapłatę pełnej ceny zakupu towaru.

8.2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie i inne komponenty składające się na interfejs internetowy sklepu (w tym zdjęcia oferowanych towarów) są chronione prawem autorskim. Kupujący zobowiązuje się nie wykonywać żadnych czynności, które mogłyby pozwolić jemu lub osobom trzecim na ingerencję lub korzystanie z oprogramowania lub innych elementów składających się na interfejs WWW sklepu.

8.3. Kupujący nie jest uprawniony do korzystania z mechanizmów, oprogramowania lub innych procedur podczas korzystania z interfejsu internetowego sklepu, które mogłyby mieć negatywny wpływ na działanie interfejsu internetowego sklepu. Korzystanie z interfejsu internetowego sklepu jest możliwe wyłącznie w zakresie nienaruszającym praw innych klientów Sprzedawcy i zgodnym z jego przeznaczeniem.

8.4. Sprzedający w stosunku do kupującego nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu postanowień § 1826 ust. e) Kodeksu Cywilnego.

8.5. Pozasądowe rozstrzyganie reklamacji konsumenckich jest zapewniane przez Sprzedawcę za pośrednictwem adresu elektronicznego profimodel@domansky.cz. Sprzedający prześle informację o rozstrzygnięciu reklamacji kupującego na adres e-mail kupującego.

8.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy spowodowane ingerencją osób trzecich w Serwisie lub w wyniku korzystania z Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

8.7. Kupujący niniejszym przejmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 par. 2 Kodeksu Cywilnego.


9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Kwestia danych osobowych, ich ochrony i postępowania reguluje umowa kupna i została opisana w rozdziale Ochrona danych osobowych. Obowiązek udzielenia informacji kupującemu w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywa 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwana dalej „Rozporządzeniem RODO”) związana z przetwarzaniem danych osobowych kupującego w celu realizacji umowy kupna, w celu negocjowania umowy kupna oraz w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych sprzedawcy. Ochronę danych osobowych kupującego zapewnia i reguluje również ustawa nr 110/2019 Dz.U. o przetwarzaniu danych osobowych z późniejszymi zmianami.

9.2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny, NIP, adres e-mail, numer telefonu oraz wszelkie inne dane podane w jego koncie użytkownika przy rejestracji lub później podczas jego aktualizacji ( zwane dalej zbiorczo danymi osobowymi osobní).

9.3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego przede wszystkim w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy kupna oraz w celu prowadzenia konta użytkownika. O ile kupujący nie wybierze innej opcji, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego również w celu przesyłania kupującemu wiadomości informacyjnych i biznesowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w pełnym zakresie niniejszego artykułu nie jest warunkiem, który sam w sobie uniemożliwiałby zawarcie umowy kupna.

9.4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do prawidłowego i zgodnego z prawdą podania swoich danych osobowych (podczas rejestracji, na swoim koncie użytkownika, przy składaniu zamówienia z interfejsu internetowego sklepu) oraz że jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania sprzedającego o zmianie jego dane osobowe. Sposób, w jaki sprzedawca przetwarza dane osobowe kupującego, został opisany w rozdziale Ochrona danych osobowych. Kupujący potwierdza i zapewnia Sprzedającego, że podane dane osobowe dotyczą jego osoby, są prawdziwe, poprawne, aktualne i dokładne.

9.5. Sprzedawca może upoważnić osobę trzecią do przetwarzania danych osobowych kupującego jako podmiot przetwarzający.

9.6. Dane osobowe będą przetwarzane na warunkach określonych w sekcji Ochrona danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.

9.7. Kupujący potwierdza, że ​​został poinformowany, że jest to dobrowolne podanie danych osobowych.

10. WYSYŁANIE WIADOMOŚCI HANDLOWYCH I PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIES

10.1. Kupujący wyraża zgodę, zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Dz.U. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego oraz o zmianie niektórych ustaw (ustawa o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego), z późniejszymi zmianami, na przesłanie informacje dotyczące towarów, usług lub firmy sprzedającego na adres e-mail lub numer telefonu kupującego, a ponadto wyraża zgodę na przesyłanie przez sprzedającego wiadomości handlowych na adres e-mail lub numer telefonu kupującego.

10.2. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie na jego komputerze tzw. cookies. Jeżeli możliwe jest dokonanie zakupu na stronie internetowej i wypełnienie zobowiązań sprzedającego wynikających z umowy kupna bez przechowywania tzw. cookies na komputerze kupującego, kupujący może w każdej chwili cofnąć zgodę na podstawie zdania poprzedniego. Kupujący wyraża również wyraźną zgodę na przechowywanie na swoim komputerze tzw. cookies, a szczegóły podane są w dziale Ochrona danych osobowych i cookies.

11. DOSTAWA

11.1. Może zostać dostarczona Kupującemu na adres e-mail podany w jego koncie użytkownika lub na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu. O ile nie uzgodniono inaczej, wszelka korespondencja związana z umową kupna musi być dostarczona drugiej stronie na piśmie, pocztą elektroniczną, osobiście lub listem poleconym za pośrednictwem dostawcy usług pocztowych. Zazwyczaj jest dostarczana kupującemu na adres e-mail podany w zamówieniu.

W przypadku doręczenia pocztą elektroniczną wiadomość uważa się za doręczoną w momencie odebrania przez serwer poczty przychodzącej odbiorcy wiadomości. Wiadomość doręczoną osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego uważa się za otrzymaną przez adresata przyjmującego przesyłkę lub przez adresata odmawiającego przyjęcia przesyłki.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Jeżeli relacja związana z korzystaniem ze strony internetowej lub ustanowiona umową kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony niniejszym wyraźnie zgadzają się, że ich relacja podlega zawsze prawu czeskiemu, niezależnie od przepisów kolizyjnych. Nie narusza to praw konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.

12.2. Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej, a działalność sprzedającego nie podlega żadnemu innemu zezwoleniu. Kontrolę koncesji handlowych przeprowadza właściwy urząd wydający zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie jego kompetencji. Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, IČ: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs, odpowiada za sądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może być wykorzystywana do rozstrzygania sporów między sprzedającym a kupującym. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska, z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 524/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego rozstrzygania sporów oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich).

12.3. Kupujący nie jest uprawniony do cesji swojego roszczenia wobec sprzedającego z umowy kupna na osobę trzecią ani do potrącenia wierzytelności bez uprzedniej pisemnej zgody sprzedającego.

12.4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem o znaczeniu jak najbardziej zbliżonym do postanowienia nieważnego. Nieważność lub bezskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień regulaminu lub umowy kupna. Zmiany i uzupełnienia umowy kupna lub warunków handlowych wymagają formy pisemnej.

12.5. Umowa kupna, w tym warunki handlowe, jest archiwizowana przez sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest publicznie dostępna.

12.6. Wzór formularza odstąpienia od umowy kupna jest dołączony do regulaminu.

12.7. Dane kontaktowe Sprzedawcy: adres dostawy Českobrodská 566, 198 00 Praga 9, adres e-mail profimodel@domansky.cz lub telefon +420 778 779 189.

Wycofanie z umowy sprzedaży